Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY DLA KONSUMENTÓW

Ustawa o odstąpieniu od umowy (zwrotach), obejmuje wyłącznie konsumentów, nie dotyczy kupujących, którzy są przedsiębiorcami i dokonali zakupu na firmę tzn. zażądali wystawienia faktury VAT, na działalność gospodarczą.

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczać ani wyłączać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć zawsze na korzyść konsumenta. W przypadku możliwych niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami, pierwszeństwo mają przepisy prawa. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta.

1.1. Sklep internetowy działający pod adresem: http://ermid.pl/ w ramach działalności gospodarczej pod nazwą:"" adres: NIP: wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki (www.firma.gov.pl).

1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień oraz zawierania i umów sprzedaży dotyczących produktów oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem: http://ermid.pl/ zwany dalej: ermid.pl, a także zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu ermid.pl oraz zasady postępowania reklamacyjnego i ochrony danych osobowych.

1.3. Klienci mogą w każdej chwili uzyskać nieodpłatny dostęp do niniejszego Regulaminu na stronach internetowych ermid.pl lub też sporządzić wydruk.

1.4. Umowy zawierane za pośrednictwem sklepu internetowego ermid.pl zawierane są w języku polskim.

2. Procedura zawarcia umowy / realizacja zamówienia

2.1. przyjmuje zamówienia poprzez stronę internetową http://ermid.pl/

2.2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

2.3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju i ilości produktów na stronie http://ermid.pl/, kliknięcie ikony dodania do koszyka, wypełnienie formularza zamówienia, wybór sposobu płatności i dostawy, a następnie zatwierdzenie zamówienia.

2.4. Elementem procedury zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem sklepu internetowego ermid.pl i wymaga uzgodnienia warunków transakcji w innej formie.

2.5. Warunkiem prawidłowego złożenia zamówienia jest wypełnienie zgodnego ze stanem faktycznym, danych wymaganych w formularzu zamówienia udostępnionym na stronach internetowych ermid.pl, a w szczególności do podania imienia i nazwiska oraz adresu. Podanie niepełnych, nieprawdziwych lub błędnych danych może utrudnić, a nawet uniemożliwić realizację zamówienia. Prosimy o podanie prawidłowego numeru telefonu, co ułatwi kontakt w razie ewentualnych problemów z realizacją zamówienia.

2.6.Po złożeniu przez Klienta prawidłowo wypełnionego zamówienia,ermid.pl potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Klient otrzyma wiadomość E-mail,na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej, która zawiera oświadczenie sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości E-mail , zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

2.7.Czas realizacji zamówienia towaru dostępnego na magazynie wraz z dostawą w granicach Polski może wynieść od 1 do 7 dni roboczych.

3. Ceny i płatność

3.1. Ceny produktów prezentowanych na stronach internetowych sklepu ermid.pl są cenami brutto (tj. zawierają składniki takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich.

3.2.Podane na stronach ceny towarów mogą zawierać, lub nie zawierają , kosztów dostawy. Doliczenie kosztów dostawy zależne jest od od wartości towaru wybranego przy składaniu zamówienia oraz sposobu płatności. Koszt dostawy towaru widoczny jest przed finalizacją zamówienia i akceptacją regulaminu a także w zakładce "Dostawa".

3.3.Łącznej cenie zamówienia wraz z podatkami, produktu będącego przedmiotem zamówienia,a także o kosztach dostawy(w tym opłatach za transport ) Klient jest  informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży i widoczny jest przy podsumowaniu dokonywanego zamówienia.

3.4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie sklepu ermid.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta.

3.5. Płatność za zamówiony towar może być wykonana w formach dostępnych w trakcie realizacji zamówienia przed jego finalizacją, formy płatności mogą być zależne od wybranej formy dostawy.

3.6.Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym ermid.pl wystawiane są paragony lub faktury VAT.

4. Sposoby płatności za produkt

ermid.pl udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

 • Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
 • Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

 

5. Dostawa

5.1.Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

5.2. Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej INPOST , UPS lub Poczty Polskiej.

5.3. Zamówione towary dostarczane są - w zależności od wyboru Klienta - bezpośrednio na adres Klienta lub inny wskazany w formularzu zamówienia.

5.4.W chwili otrzymania przesyłki Klient może sprawdzić w obecności dostawcy paczkę i otrzymany produkt pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Wskazane jest, aby w przypadku stwierdzenia uszkodzeń przesyłki lub towaru, Klient w miarę możliwości odmówił odbioru przesyłki i w obecności kuriera protokolarnie potwierdził stan przesyłki, co znacznie ułatwi dochodzenie roszczeń reklamacyjnych.

6. Reklamacje konsumenckie

Regulacje obowiazujące od 25.12.2014

6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Konsumenci mogą składać reklamacje produktów zakupionych wermid.pl zgodnie z przepisami.Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

6.2. ermid.pl,zobowiązuje się do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży jeżeli wada jest istotna. Jednak ermid.pl nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział.

6.3. ermid.pl odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od dnia otrzymania tego towaru przez Kupującego, przy czym w razie wymiany towaru na nowy termin ten biegnie na nowo.

6.4. Konsument może złożyć zawiadomienie w ciągu roku od dnia kiedy dostrzegł wadę , jednak nie później niż przed końcem dwuletniego okresu od momentu otrzymania towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

6.5. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klient może domagać się doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę, albo wymianę na nowy. Jeśli jednak naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.

6.6. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta np.

 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: denken@denken.com.pl
 • pisemnie na adres:

6.7. ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni. Brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że uznał reklamację za uzasadnioną. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do , Klient zostanie poproszony przez o dostarczenie Produktu na koszt na adres . Reklamacja powinna zawierać dane Klienta, numer zamówienia, informację o rodzaju stwierdzonych wad, żądanie Klienta oraz potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru w sklepie ermid.pl.

6.8. W przypadku uwzględnienia reklamacji Klienta, naprawi reklamowany produkt niezwłocznie.

6.9.W przypadku reklamacji składanej przez podmiot nie będący konsumentem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności o rękojmi za wady.

7. Wymiana

7.1. Klientowi przysługuje prawo do wymiany zakupionego produktu na dowolny inny produkt z oferty ermid.pl w tej samej lub wyższej cenie, jeśli prośba o wymianę zostanie zgłoszona nie później, niż w terminie 14 dni od dnia dostawy towaru i urządzenie nie zostało jeszcze zarejestrowane na stronach producenta.

7.2. W celu dokonania wymiany należy poinformować o zamiarze dokonania wymiany drogą e-mailową, a następnie odesłać towar pocztą na adres: .

7.3. Dokonując wymiany należy podać dane Klienta, numer zamówienia, rodzaje produktów, które mają zostać wymienione oraz przedstawić potwierdzenie dokonania zakupu wymienianego towaru w sklepie ermid.pl.

7.4. Wymiana towaru możliwa jest w przypadku zwrócenia zakupionego towaru w stanie w jakim został Klientowi wydany, nadającym się do dalszej sprzedaży, tj. w oryginalnym opakowaniu, bez uszkodzeń i śladów użytkowania.

7.5. Powyższe postanowienia dotyczące wymiany towaru nie ograniczają w żaden sposób uprawnień Klienta, będącego konsumentem, do odstąpienia od umowy, o którym mowa w dalszej części Regulaminu.

8. Prawo do odstąpienia od umowy / zwrot towaru

8.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta,Klient dokonujący zakupu jako konsument (tj. jako osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą), który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego ermid.pl, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania  towaru stanowiącego przedmiot tej umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie E-mailem  lub na piśmie na adres: , przed upływem tego terminu, odpowiedniego oświadczenia Klienta. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta lub do pobrania tutaj:PDF Document

8.2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadku zakupu:

 • w którym przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 • dostarczeniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8.3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie , nie później niż w terminie czternastu dni od momentu zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).

8.4. dokonuje zwrotu płatności na konto bankowe konsumenta, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.5. W przypadku odstąpienia od umowy ermid.pl zobowiązany jest do zwrotu kosztów dostarczenia towaru (za transport od sprzedawcy do konsumenta). W takiej sytuacji ermid.pl zwraca jedynie koszty najtańszego zwykłego sposobu przesyłki dostępnego w swojej ofercie, bez względu na to, jaki środek transportu został wybrany w momencie składania zamówienia.Zwrotu towaru konsument dokonuje na własny koszt na adres:

8.6.Towar powinien być zwrócony w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.7.Kupujący powinien należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.


9. Ochrona danych osobowych

9.1. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych swoich Klientów zgodnie z art.6 ust.1 lit.b ustawy RODO tj.(jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą) Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów złożenia i realizacji zamówienia uniemożliwia składanie zamówień w sklepie internetowym ermid.pl.

9.2.Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych ?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9.3.Dane zbierane podczas zakupu produktów.

Zanim będziesz mógł kupić nasze produkty zapytamy Cię o: imię i nazwisko, nazwę firmy, adres, miejscowość, NIP, tel. kontaktowy, adres e-mail oraz dane dotyczące formy płatności. Dane te są zbierane w celu potwierdzenia zamówienia, identyfikacji w naszym systemie oraz wystawienia faktury VAT.

Dane osobowe udostępnione przez Klienta są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji i rozliczenia zamówień.

9.4.Dane zbierane automatycznie:

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, itp.

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e-mail itp., przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail itp.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klient potwierdza poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w toku procedury składania zamówienia.

9.5. W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

W żadnym wypadku nie sprzedajemy i nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.

Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Tobie zalogowania się do naszego sklepu. Rejestracja nie jest obowiązkowa.

Dane zbierane podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym pobrania od Ciebie pieniędzy, wysłania przesyłki. Twoje dane mogą być w tym celu przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze oraz firmie kurierskiej. Firmy ta nie będą wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą a naszym sklepem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia Regulaminu naszego sklepu, naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

9.6. Dane osobowe udostępnione przez Klienta są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji i rozliczenia zamówień.Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie przez czas niezbędny dla realizacji zamierzonych celów.

9.7. Administratorem danych osobowych Klientów jest "", z siedzibą: NIP: .Z administratorem można się kontaktować pisemnie , za pomocą tradycyjnej poczty na adres: lub za pomocą poczty elektronicznej na adres:office@denken.com.pl

9.8. W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Zarówno proces gromadzenia danych, jak i bazy danych je przechowujące, zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

10. Postanowienia końcowe

10.1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

10.2.Niniejszy regulamin może zostać zmieniony, w szczególności w przypadku konieczności jego dostosowania do zmian następujących w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów Sprzedaży, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

11.1 Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem orozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej, wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich dostępny jest pod adresem internetowym UOKIK: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

11.2 Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

11.3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem E-mail: porady@dlakonsumentow.pl.

 

REGULAMIN PRZEZNACZONY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich Zamawiający może składać Sprzedającemu Zamówienia Towarów prezentowanych na Stronie oraz zasady zawierania umów sprzedaży Towarów na odległość pomiędzy Zamawiającym a Sprzedającym. Regulamin zawiera również informacje o miejscu i sposobie składania reklamacji Towarów.

Regulamin dotyczy wyłącznie stosunków pomiędzy Sprzedającym a przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego tj. osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi, o których mowa w art. 331 § Kodeksu cywilnego,  prowadzącymi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Informacje zawarte na Stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Jako Oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego powinna być traktowana odpowiedź Sprzedającego na Zamówienie złożone przez Zamawiającego.

II. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik może dokonać rejestracji na Stronie w celu założenia konta Użytkownika.
 2. Rejestracja i korzystanie z konta Użytkownika jest bezpłatne.
 3. Rejestracja Użytkownika wymaga podania następujących danych:
Adres e-mail Hasła Danych do Faktury VAT Imię i Nazwisko osoby do kontaktu Numeru telefonu

Jeżeli dane do Faktury VAT różnią się od danych adresowych do wysyłki,prosimy wypełnić dodatkowe pole:

 • Dane adresowe do wysłania przesyłki.

Po dokonaniu rejestracji i podaniu dodatkowych danych wskazanych w pkt. 3 Użytkownik uzyskuje możliwość:

 1. składania zamówień bez każdorazowego wypełniania danych Zamawiającego w formularzu Zamówienia
 2. otrzymania stałego rabatu na zakupy w sklepie internetowymermid.pl
 3. możliwość śledzenia realizacji Zamówień
 4. dostęp do historii Zamówień.

W przypadku zmiany danych Użytkownika powinny one zostać zaktualizowane na koncie. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z brakiem aktualizacji danych Użytkownika w szczególności, jeżeli Sprzedający posłuży się danymi Użytkownika widniejącymi na jego koncie w celu wykonania zawartej umowy.

W celu zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń związanych z funkcjonowaniem konta, Użytkownik może skorzystać z następujących kanałów komunikacji:

 1. adres e-mail:sklep@ermid.pl
 2. telefon kom.:73384740

Użytkownik może usunąć swoje konto w każdym czasie, bez podania przyczyny, wysyłając wniosek z prośbą o usunięcie konta do Sprzedającego.

III. TOWARY

Towary prezentowane na Stronie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i objęte gwarancją producenta chyba, że co innego wynika z opisu Towarów na Stronie

Wszelkie informacje zamieszczone na Stronie na temat Towarów są zgodne z danymi katalogowymi producentów i Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność właściwości Towarów z tymi danymi.

Orientacyjne informacje o dostępności poszczególnych Towarów zamieszczone są na Stronie.
W przypadku złożenia przez Zamawiającego Zamówienia obejmującego towar niedostępny Sprzedający niezwłocznie:
poinformuje Zamawiającego o braku możliwości złożenia mu Oferty alboZłoży Zamawiającemu Ofertę opiewającą na cześć Towarów objętych Zamówieniem alboZłoży Zamawiającemu Ofertę opiewającą na wszystkie Towary objęte zamówieniem wskazując w Ofercie późniejszy, w stosunku do widniejącego na Stronie, termin dostawy Towarów

Ceny prezentowane na Stronie mogą ulec zmianie w każdym czasie.

W przypadku zmiany Ceny na Stronie po dokonaniu Zamówienia, a przed złożeniem Oferty przez Sprzedającego, Zamawiający zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany – w takim wypadku Sprzedający złoży Zamawiającemu Ofertę opiewającą na nową Cenę, o ile zostanie ona zaakceptowana przez Zamawiającego. W przypadku braku akceptacji nowej ceny przez Zamawiającego Sprzedający powstrzyma się od złożenia Oferty.
W przypadku zmiany Ceny na Stronie po złożeniu Oferty Sprzedającego wiąże cena wskazana w Ofercie.

IV.SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Zamówienia mogą być składane przez Zamawiających zarejestrowanych.
Złożenie zamówienia następuje przez wypełnienie oraz wysłanie formularza znajdującego się na Stronie.
Zamawiający jest zobowiązany do podania w Zamówieniu następujących informacji:

 1. Imię i nazwisko;
 2. Adres siedziby firmy;
 3. Adres e-mail;
 4. Telefon;
 5. Kraj;
 6. Adres dostawy;
 7. Sposób dostawy;
 8. Sposób płatności.

Zamówienia mogą być składane każdego dnia o dowolnej porze.

W przypadku chęci anulowania lub skorygowania Zamówienia Zamawiający powinien niezwłocznie skontaktować się w tym celu ze Sprzedającym telefonicznie oraz potwierdzić anulacje, lub korektę Zamówienia drogą e-mail.

Anulacja lub korekta Zamówienia może być dokonana jedynie do chwili zawarcia umowy tj. do chwili akceptacji Oferty przez Zamawiającego. Zmiana przedmiotu umowy po przyjęciu Oferty przez Zamawiającego możliwa jest po wyrażeniu zgody przez Sprzedającego.

V. FORMY PŁATNOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW:

Zamawiający składając Zamówienie, obowiązany jest do wyboru preferowanej formy płatności.

Zamawiający może wybrać następujące formy płatności:

 1. przedpłata na konto Sprzedającego - w tytule przelewu należy podać numer zamówienia;
 2. za pobraniem – płatność gotówką kurierowi przy dostawie Towaru.
 3. odroczony termin płatności do 14 dni po dokonaniu trzech wcześniejszych zakupów przedpłaconych.

W przypadku wyboru formy płatności wskazanej w ust. 5 pkt 2 numer konta do wpłaty podany zostanie Zamawiającemu w Ofercie.

VI. ZAWARCIE UMOWY

Z uwzględnieniem pkt IV ust. 4, po przyjęciu Zamówienia Zamawiający złoży Zamawiającemu Ofertę. Integralną część Oferty stanowią zapisy Regulaminu. Regulamin zostanie wysłany na adres e-mail Zamawiającego podany w Zamówieniu wraz z Ofertą.
Zawarcie umowy sprzedaży Towarów następuje z chwilą akceptacji przez Zamawiającego Oferty Sprzedającego. Akceptacja Oferty Sprzedającego przez Zamawiającego jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.
Oferta Sprzedającego wiąże przez okres 48 godzin od jej wysłania i jeżeli w tym czasie Zamawiający nie przyjmie Oferty, Oferta wygasa.
Sprzedający pomimo otrzymania Zamówienia może nie złożyć Oferty Zamawiającemu, w szczególności, jeżeli Zamówienie nie spełnia wymogów wskazanych w Regulaminie lub w przypadku wskazanym w pkt IV ust. 8.

VII. WYKONANIE UMOWY

Sprzedający przystępuje do wykonania umowy w terminie 24 godzin od zaakceptowaniu Oferty przez Zamawiającego. Sprzedający może wstrzymać się z wykonaniem umowy, jeżeli złożone Zamówienie jest niepełne do chwili uzupełnienia jego braków tj. w szczególności, jeżeli Zamówienie nie zawiera deklaracji Zamawiającego co do formy płatności lub sposobu odbioru towarów.

Zamawiający może odebrać towary osobiście w Siedzibie firmy albo skorzystać z ich dostawy na adres wskazany w Zamówieniu. Zamawiający winien wybrać sposób odbioru Towarów w Zamówieniu.

W przypadku, jeżeli Zamawiający wybierze sposób płatności w postaci przedpłaty na konto Sprzedającego, wydanie Towarów w Siedzibie firmy lub wysłanie Towarów Zamawiającemu nastąpi po zaksięgowaniu Ceny wraz z Kosztami dostawy na koncie Sprzedającego.

Odbiór Towarów w Siedzibie firmy jest możliwy od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny odbioru Towarów ze Sprzedającym.

Zamówione Towary dostarczane są na terytorium działania Sprzedającego, a więc wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokładny termin dostawy zamówionych Towarów widnieje w Ofercie.

Dostawa zamówień jest bezpłatna, jeżeli wartość brutto Zamówienia jest wyższa niż 2000 zł, a Zamawiający wybrał formę płatności „przedpłata na konto Sprzedającego”.

Towary dostarczane są Zamawiającemu za pośrednictwem Firmy kurierskiej DPD. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia w obecności Dostawcy czy dostarczona przesyłka nie zawiera uszkodzeń mechanicznych oraz czy liczba paczek zgadza się z danymi widniejącymi w liście przewozowym a w przypadku stwierdzenia w tym zakresie nieprawidłowości, Zamawiający winien sporządzić w obecności kuriera protokół reklamacyjny, który będzie podstawą do zgłoszenia reklamacji.

Z uwzględnieniem ust. 10, wraz z Towarami Zamawiający otrzyma dowód sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego albo faktury VAT.

Sprzedający prześle Zamawiającemu fakturę VAT, o ile Zamawiający prawidłowo wypełni w formularzu Zamówienia dane potrzebne do wystawienia faktury VAT - w innym wypadku Zamawiający otrzyma paragon fiskalny. Faktura Vat lub paragon fiskalny, o których mowa w zdaniu poprzednim zostaną wysłane Zamawiającemu w formie elektronicznej na adres e-mail Zamawiającego wskazany w Zamówieniu. Na żądanie Zamawiającego paragon fiskalny lub faktura VAT mogą zostać wysłane w formie papierowej na adres wskazany przez Zamawiającego.

VIII. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA REKLAMACJI

W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową po jego wydaniu Zamawiający ma prawo złożyć reklamację:
1)      w formie elektronicznej – na adres: sklep@ermid.pl
2)      w formie pisemnej – na adres Siedziby firmy.

O sposobie rozpatrzenia reklamacji Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego listownie, na adres e-mail lub telefonicznie w terminie 14 dni roboczych.

Koszt dostarczenia towaru do reklamacji ponosi reklamujący.

Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie